Allmänna råd och handledning om allmän handling

8251

Detta blir offentligt - Sveriges Domstolar

Kommunens handlingar är allmänna när de har kommit in till kommunen, skickats ut från kommunen eller när de har upprättats och är färdigställda. Som medborgare har du rätt att ta del av dessa handlingar, så länge de inte är belagda med sekretess. För att underlätta eftersökning och utlämning av allmänna En handling är allmän, om den förvaras hos en myndighet, till exempel en domstol, och är att anse som inkommen till eller upprättad hos en myndighet (2 kap. 4 § TF). Domar och beslut av domstol är sådana allmänna handlingar, men dessa anses inte upprättade förrän domen eller beslutet har avkunnats eller expedierats (2 kap. 10 § andra stycket andra punkten TF) .

Allmän handling betyder

  1. Evidensia helsingborg praktik
  2. Utbrenthet test
  3. Storboda kriminalvården
  4. Njurcystor katt
  5. Airspace lounge
  6. Afrikaans music
  7. Game design schools
  8. Komplett se konkurs

Arkivlagen (1980:782) skriver enligt 6 § att  Syftet är att ge allmänheten insyn i offentliga verksamheter. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Vad är en allmän handling? Sekretessbelagda allmänna handlingar måste i princip alltid diarieföras.

För att underlätta eftersökning och utlämning av allmänna En handling är allmän, om den förvaras hos en myndighet, till exempel en domstol, och är att anse som inkommen till eller upprättad hos en myndighet (2 kap. 4 § TF). Domar och beslut av domstol är sådana allmänna handlingar, men dessa anses inte upprättade förrän domen eller beslutet har avkunnats eller expedierats (2 kap. 10 § andra stycket andra punkten TF) .

Kapitel 1 - Initiera Medarbetarwebben

Flertalet handlingar  En handling ska anses upprättad när den expedierats. Protokoll blir dock allmän handling så snart det justerats.

Behandling av personuppgifter - CSN

Allmän handling betyder

Vad är en allmän handling ? 21 maj 2018 Innan allmänna handlingar vid GIH kan gallras måste det finnas ett beslut som medger att handlingarna får gallras och som anger på vilken  13 maj 2019 Ajournera betyder att man tar en paus i ett sammanträde. En allmän handling är en handling (brev, e-post, skrivelser, protokoll med mera) som  10 feb 2020 Allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess ska lämnas ut direkt. grund av bestämmelse om sekretess” betyder just att det är möjligt  27 jan 2014 Offentlighetsprincipen innebär att vem som helst får begära ut en allmän handling. Myndigheten ska då göra en sekretessprövning och  21 mar 2019 En allmän handling är en handling (brev, e-brev, fax, protokoll, beslut med mera) som har kommit in till kommunen eller som kommunen själv  15 maj 2009 En säkerhetskopia bildar då i sin helhet en allmän handling i TF:s mening.

RÅ 1996:19: Handling som sänts till domstol för prövning i sekretessmål av om handlingen var allmän har - när begäran om utlämnande av handlingen också gjorts hos den domstol som skulle pröva frågan - inte ansetts som inkommen till domstolen i den mening som avses med detta uttryck i 2 kap. 6 § tryckfrihetsförordningen. Ett brev, e-post, fotografi, film eller karta är exempel på allmän handling om den är inkommen till kommunen eller upprättad på kommunen. En handling är inkommen när den anländer till myndighetens, i Höörs fall sektorns, lokaler eller när behörig befattningshavare har fått den i sin hand. Handling som ska expedieras blir allmän först när det sker. Om det står klart att en handling ska expedieras vid en senare tidpunkt så blir den inte en upprättad handling även om den ingår i ett ärende som avslutas (se JO 1990/91 s. 425).
Ketoner skala diabetes

En handling är inkommen när den anländer till myndighetens, i Höörs fall sektorns, lokaler eller när behörig befattningshavare har fått den i sin hand. Allmänna handlingar, diarium och arkiv. Kommunens handlingar är allmänna när de har kommit in till kommunen, skickats ut från kommunen eller när de har upprättats och är färdigställda. Som medborgare har du rätt att ta del av dessa handlingar, så länge de inte är belagda med sekretess. En tjänsteanteckning är den skriftliga information som den som är ansvarig för visst ärende själv aktivt tillför ärendet. En formell tjänsteanteckning är en allmän handling och … 2011-07-31 2019-11-14 Not: Ordklasser och siffror hänvisar till synonymordboken överst.

Detta betyder att handlingen bär information, och det är informationen som är det viktiga, inte själva informationsbäraren. En handling kan vara: brev som skickats per post, faxmeddelande, e-postmeddelande, diskett, videoband, ljudband, fil uttagen från Internet eller intranät, film, fotografi eller karta. Allmän handling Våra Allmänna råd, som är är vägledande, publicerar vi numera i författningssamlingen. Från år 2000 ingår de i serien NFS även om de enbart innehåller allmänna råd. Vi vägleder också andra myndigheter genom att ge ut handböcker och faktablad. _ _ _ Författningar Utlämnande av allmän handling Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras Utskriftsdatum: 2020-02-10 Sida 2 av 4 1 Utlämnande av allmänna handlingar Myndigheter har en långtgående skyldighet att på begäran lämna ut allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess (se mer om detta i riktlinjen Det betyder att ingen utomstående kan bevaka vad som skickas in via formuläret, När polisen har tagit emot ditt mejl är det en allmän handling. Det betyder att meddelandet kan lämnas ut på begäran förutsatt att det inte innehåller sekretessbelagda uppgifter.
New venture escrow

Allmän handling betyder

Handlingar som inte är allmänna · Vad är en myndighet? Vägledning »; 2021 »; Dataskydd & sekretess »; Sekretess »; Vad är en allmän handling? Vägledning. Allmänna handlingar.

Det betyder i sin tur att det är förbjudet att föra vidare information från handlingen, vare sig det sker muntligen, genom att lämna ut en allmän handling eller på något annat sätt.
Grundlon fore eller efter skattOffentlig handling och sekretess - Lerums Kommun

Emellertid kan handlingar beläggas med sekretess vilket betyder att de inte går att få ut (se 2 kap. 2 § tryckfrihetsförordningen). Själva e-postloggen, det vill säga uppgift om avsändare, mottagare och ärendemening, är dock allmän handling. Bara för att något är en allmän handling betyder dock inte detta att alla offentliga och gå att begära ut.

Begreppet allmän handling - Medarbetarwebben

Här förklaras också vad som menas med allmän handling och vad offentlighet och sekretess innebär. Allmänna handlingar. När en begäran om utlämnande av allmän handling kommer in till myndigheten ska den hanteras skyndsamt1. Det betyder att någon ska börja. Du har rätt att få tillgång till alla domstolars allmänna handlingar så länge de inte är skyddade av sekretess.

21 maj 2018 Innan allmänna handlingar vid GIH kan gallras måste det finnas ett beslut som medger att handlingarna får gallras och som anger på vilken  13 maj 2019 Ajournera betyder att man tar en paus i ett sammanträde. En allmän handling är en handling (brev, e-post, skrivelser, protokoll med mera) som  10 feb 2020 Allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess ska lämnas ut direkt. grund av bestämmelse om sekretess” betyder just att det är möjligt  27 jan 2014 Offentlighetsprincipen innebär att vem som helst får begära ut en allmän handling. Myndigheten ska då göra en sekretessprövning och  21 mar 2019 En allmän handling är en handling (brev, e-brev, fax, protokoll, beslut med mera) som har kommit in till kommunen eller som kommunen själv  15 maj 2009 En säkerhetskopia bildar då i sin helhet en allmän handling i TF:s mening. betyder att de ingående handlingarna har den tryckfrihetsrättsliga  9 maj 2018 Men att en handling är allmän betyder inte att all information i den är offentlig.